ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างรูปแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ตัวอย่างรูปแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการวันที่ : 4 มิ.ย. 2557
ที่มา :
อ่าน : 746

 

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP. 216-217 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th