ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ขอความร่วมนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2565 ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและในโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงาน (16 มีนาคม 2566)

สำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0010/ว 0021  ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอความร่วมนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2565 ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และในโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงาน 

 

เพื่อให้การขับเคลื่อนหลักสูตรทุจริตศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอความร่วมมือนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.2565 ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและในโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงาน โดยสามารถดาวน์โหลดหลักสูตรฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.nacc.go.th หัวข้อด้านการป้องกัน หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) วันที่ : 4 เม.ย. 2566
ที่มา :
อ่าน : 43

 

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP. 216-217 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th