ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือนำหลักสูตรต้านทุจริต พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน ป.ป.ช.ไปปรับใช้ในสถาบันอุดมศึกษา(25 สิงหาคม2565)

 กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือนำหลักสูตรต้านทุจริต พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน ป.ป.ช.ไปปรับใช้ในสถาบันอุดมศึกษาวันที่ : 17 พ.ย. 2565
ที่มา :
อ่าน : 88

 

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP. 216-217 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th