ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์ม มคอ.2-มคอ.7 ม.ราชภัฏสกลนครวันที่ : 16 ก.พ. 2558
ที่มา :
อ่าน : 378

 

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP.phon  215 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th