ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ]
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ณ ห้อง 13503 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ (อาคาร13) ชั้น 5
: 470
: 473
: 476
: 456
: 454
: 471
: 445
: 453
: 450

ไปที่หน้า : [1] 

 

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP. 216-217 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th