ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ]
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ณ ห้อง 13503 อาคารปฏิบัติการเอนกประสงค์ (อาคาร13) ชั้น 5
: 429
: 431
: 434
: 419
: 410
: 430
: 407
: 409
: 411

ไปที่หน้า : [1] 

 

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP.phon  215 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th