ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกับวิชาชีวิตและสุขภาพ จัดโครงการเพื่อชีวิตและสุขภาพดี ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 6 กันยายน 2556 ]
ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกับวิชาชีวิตและสุขภาพ จัดโครงการเพื่อชีวิตและสุขภาพดี ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาชีวิตและสุขภาพ ภาคเรียนที่ 1/2556 ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 6 กันยายน 2556
: 186
: 218
: 187
: 174
: 190
: 161
: 167
: 174
: 165
: 194
: 186

ไปที่หน้า : [1] 

 

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP. 216-217 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th