ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกับวิชาภาษาไทย จัดโครงการอบรม"เสริมทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร" วันที่ 2 กันยายน 2556 ]
ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกับวิชาภาษาไทย จัดโครงการอบรม"เสริมทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร" ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 2 กันยายน 2556 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
: 170
: 185
: 171
: 180
: 165
: 192
: 171
: 164
: 184
: 178

ไปที่หน้า : [1] 

 

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP. 216-217 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th