ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไปร่วมกันวิชากฎหมายเพื่อชีวิตจัดบรรยายพิเศษวิชากฎหมายเพื่อชีวิต ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่อง “กฎหมายเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาที่ควรทราบในชีวิตประจำวัน” วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 ]
ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไปร่วมกันวิชากฎหมายเพื่อชีวิติจัดบรรยายพิเศษวิชากฎหมายเพื่อชีวิต ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ เรื่อง “กฎหมายเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาที่ควรทราบในชีวิตประจำวัน” วันจันทร์ ที่ 2 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3
: 197
: 177
: 162
: 165

ไปที่หน้า : [1] 

 

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP. 216-217 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th