ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกับวิชาจริยธรรมเพื่อการดำเนินชีวิต จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง จริยธรรมนำชีวิต วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ]
กำหนดการโครงการ “จริยธรรมนำชีวิต” วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ไปที่หน้า : 

 

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP. 216-217 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th