ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา" ]
เมื่อ วันที่ 14 -17 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมานั้น ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา" ณ ห้องดุสิตรา ศูนย์ฝ่ึกประสบการณืวิชาชีพธุรกิจโรงแรมภูพานเพลซ โดยเชิญ อาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญูและคณะ เป็นวิทยากร
: 307
: 341
: 299
: 291
: 276
: 298
: 297
: 287
: 289
: 303
: 263
: 287
: 279
: 273
: 263
: 287
: 302
: 307
: 287
: 324
: 274
: 318
: 303
: 315
: 302
: 282

ไปที่หน้า : [1] 

 

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP.phon  215 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th