ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา" ]
เมื่อ วันที่ 14 -17 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมานั้น ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา" ณ ห้องดุสิตรา ศูนย์ฝ่ึกประสบการณืวิชาชีพธุรกิจโรงแรมภูพานเพลซ โดยเชิญ อาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญูและคณะ เป็นวิทยากร
: 493
: 520
: 490
: 476
: 472
: 486
: 482
: 474
: 477
: 499
: 446
: 465
: 466
: 458
: 429
: 453
: 483
: 474
: 457
: 478
: 428
: 484
: 472
: 473
: 465
: 444

ไปที่หน้า : [1] 

 

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP. 216-217 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th