ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา" ]
เมื่อ วันที่ 14 -17 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมานั้น ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา" ณ ห้องดุสิตรา ศูนย์ฝ่ึกประสบการณืวิชาชีพธุรกิจโรงแรมภูพานเพลซ โดยเชิญ อาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญูและคณะ เป็นวิทยากร
: 421
: 447
: 418
: 405
: 402
: 420
: 416
: 403
: 407
: 425
: 375
: 397
: 393
: 390
: 378
: 405
: 433
: 421
: 406
: 427
: 384
: 435
: 421
: 429
: 419
: 397

ไปที่หน้า : [1] 

 

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP.phon  215 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th