ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา" ]
เมื่อ วันที่ 14 -17 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมานั้น ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา" ณ ห้องดุสิตรา ศูนย์ฝ่ึกประสบการณืวิชาชีพธุรกิจโรงแรมภูพานเพลซ โดยเชิญ อาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญูและคณะ เป็นวิทยากร
: 325
: 366
: 323
: 310
: 300
: 324
: 319
: 312
: 309
: 326
: 286
: 309
: 302
: 301
: 286
: 308
: 328
: 331
: 306
: 341
: 292
: 340
: 324
: 341
: 328
: 306

ไปที่หน้า : [1] 

 

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP.phon  215 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th