ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ]
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 ที่ผ่าน มา ทางศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ โดยเชิญคุณสุธนี บิณฑสันต์ และคุณนฤมล ตั้งอุดมเจริญชัย จาก ศูนย์ฝึกอบรมและที่ปรึกษา ไอเอฟดี จำกัด มาเป็นวิทยากร
: 382
: 405
: 372
: 361
: 379
: 411
: 478
: 388
: 377
: 373

ไปที่หน้า : [1] 

 

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP.phon  215 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th