ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการประชุมสัมมนาคณาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ]
: 427
: 475
: 424
: 429
: 457
: 429
: 428
: 471
: 414

ไปที่หน้า : [1] 

 

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP.phon  215 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th