ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ โครงการประชุมสัมมนาคณาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ]
: 525
: 576
: 523
: 521
: 546
: 520
: 522
: 569
: 508

ไปที่หน้า : [1] 

 

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP.phon  215 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th