ภาพกิจกรรม

 
  ภาพกิจกรรม [ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education; OBE) ]
21-22 เมษายน 2565 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education; OBE) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บรรยายพิเศษโดย ดร.อลงกต ยะไวทย์ (อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ และผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี อาจารย์นราวุธ ระพันธ์คำ อาจารย์ภรภัทร ไชยสมบัติ อาจารย์ลัดดาวัลย์ เลิศจันทึก อาจารย์ ดร.ฐิตินันท์ เหมะธุลิน อาจารย์ ดร.อัจฉรา ไชยสี ขูรีรัง อาจารย์ปวีณา อุ่นลี อาจารย์วราพร อัศวโสภณชัย
คลิกดูภาพขนาดใหญ่

กลับ  ไปที่หน้า : [1] 

 

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP. 216-217 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th