ภาพกิจกรรม

 
  ภาพกิจกรรม [ ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกับวิชาหลักการจัดการสมัยใหม่จัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง "ผู้นำสมัยใหม่" วันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ ห้องสัตบงกช อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) ]
วิชาหลักการจัดการสมัยใหม่จัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง "ผู้นำสมัยใหม่" วันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ ห้องสัตบงกช อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11) ให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาหลักการจัดการสมัยใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2556
คลิกดูภาพขนาดใหญ่

กลับ  ไปที่หน้า : [1] 

 

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP. 216-217 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th