ภาพกิจกรรม

 
  ภาพกิจกรรม [ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา" ]
เมื่อ วันที่ 14 -17 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมานั้น ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา" ณ ห้องดุสิตรา ศูนย์ฝ่ึกประสบการณืวิชาชีพธุรกิจโรงแรมภูพานเพลซ โดยเชิญ อาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญูและคณะ เป็นวิทยากร
คลิกดูภาพขนาดใหญ่

กลับ  ไปที่หน้า : [1] 

 

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP.phon  215 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th