หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)

 ดาวโหลด >> หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ดาวโหลด >> คำแนะนำการใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)


วันที่ : 28 ต.ค. 2562
ที่มา :
อ่าน : 634

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP. 216-217 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th