หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 ดาวโหลด --->>>> หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คำแนะนำเกี่ยวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

 


วันที่ : 4 มิ.ย. 2561
ที่มา :
อ่าน : 357

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP.phon  215 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th