หมวดศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2554 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

ดาวน์โหลด---->>>   GenED program.


วันที่ : 24 ส.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1355

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP. 216-217 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th