วิชาศึกษาทั่วไป : การเรียนรู้เพื่อการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์

 

 

วิชาศึกษาทั่วไป  :  การเรียนรู้  เพื่อการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์

 

บรรยายโดย

รองศาสตราจารย์ประภาภัทร  นิยม

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  สถาบันอาศรมศิลป์

 

วันที่  13  สิงหาคม  2555  เวลา  08.30 -16.00 น.

ณ  ห้องประชุมสรัสจันทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

 


วันที่ : 20 ธ.ค. 2555
ที่มา : เอกสารประกอบการบรรยาย โดย รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการและวิจัย สถาบันอาศรมศิลป์
อ่าน : 1111

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP. 216-217 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th