วิชาชีวิตและสุขภาพ

โครงการสอน

 

เนื้อหา  

บทที่ 1  บทนำ

บทที่ 2  ร่างกายของเรา

บทที่ 3  สุขภาพดีสร้างได้อย่างไร

บทที่ 4  วัยของชีวิต

บทที่ 5  อาหารเพื่อสุขภาพ

บทที่ 6  แนวคิดเกี่ยวกับยาและหลักทั่วไปในการใช้ยา

บทที่ 7  สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

บทที่ 8  หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

บทที่ 9  การส่งเสริมสุขภาพจิต สังคม อารมณ์ ปัญญา

บทที่ 10  การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

บทที่ 11  อนามัยสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ

บทที่ 12  กายศาสตร์กับสุขภาพในชีวิตประจำวัน

บทที่ 13  หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  

บทที่ 14  การเตรียมตัว  ข้อแนะนำ  หลักสำคัญ  และขั้นตอนการออกกำลังกาย

บทที่ 15  กิจกรรมนันทนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

บทที่ 16  การประเมินสุขภาพเบื้องต้น  และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

 


วันที่ : 18 มิ.ย. 2555
ที่มา :
อ่าน : 11730

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP. 216-217 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th