โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2550

โครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


วันที่ : 3 พ.ย. 2554
ที่มา :
อ่าน : 2508

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP. 216-217 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th