คำถอดเทปการบรรยาย โลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อสังคมไทย

โลกาภิวัตน์  การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อสังคมไทย

บรรยายพิเศษโดย

คุณเดช  พุ่มคชา

วันที่ 1  กันยายน 2553  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คำถอดเทป


วันที่ : 14 ก.พ. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1584

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP. 216-217 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th