โลกาภิวัตน์ : ผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลง

โลกาภิวัตน์ : ผลกระทบ  และการเปลี่ยนแปลง

 

บรรยายพิเศษโดย 

คุณเดช  พุ่มคชา 

 

วันที่  1  กันยายน  2553

ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

 


วันที่ : 20 ม.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1575

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP. 216-217 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th