หลักการและวิธีการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หลักการและวิธีการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป


วันที่ : 23 พ.ย. 2552
ที่มา :
อ่าน : 1080

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP.phon  215 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th