คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

 2566

 

คำสั่ง ที่ 403/2566 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566 (เร็วๆ นี้)

คำสั่งที่ 325/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แทนตำแหน่งที่ว่าง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)

คำสั่งที่ 290/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แทนตำแหน่งที่ว่าง  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566)

2565

คำสั่งที่ 445/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แทนตำแหน่งที่ว่าง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)

คำสั่งที่ 20/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แทนตำแหน่งที่ว่าง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)

2564

 คำสั่งที่ 487/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

 

 

 วันที่ : 19 ธ.ค. 2565
ที่มา :
อ่าน : 64

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP. 216-217 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th