หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2566

 

เล่มหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2566  1.ไฟล์ Word (ส่วนที่่ 1-9)    2.เล่มสมบูรณ์ PDF

      เอกสารที่เกี่ยวข้อง

     ภาคผนวก ง  แบบฟอร์มเสนอกรอบแนวคิดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2566 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

         คำแนะนำเกี่ยวกับ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

        บันทึกข้อความ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ อว 0621.01(1)/2549 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

        บันทึกข้อความ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ก.วช.) ที่ อว 0621.11/98 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566

 


วันที่ : 29 ก.ย. 2565
ที่มา :
อ่าน : 1085

 ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

680 หมู่ 11  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

ประสานงานเบอร์ IP. 216-217 , เบอร์สายนอก 0 4297 0239

e.mail : g_ed@hotmail.co.th